1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.

Kis létszámú magyar missziók

Diskurzus a(z) 'Magyar vonatkozású hírek, elemzések' témában - Terminator által indítva @ 2013. március 18..

 1. hiryu

  hiryu New Member

  Mi ez a nagy lelkesedés?

  Mit akar a Fidesz kompenzálni?

  Hirtelen nyakra-főre küldözgetnék a katonákat?

  http://hvg.hu/itthon/20150303_Rogan_Az_ellenzek_megfurta_a_magyar_reszv
   
 2. Terminator

  Terminator Well-Known Member

  Sikeresen befejezte a Magyar Honvédség békefenntartói misszióját Egyiptomban

  http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/hirek/sikeresen-befejezte-a-magyar-honvedseg-bekefenntartoi-missziojat-egyiptomban
   
 3. Schurrer

  Schurrer Well-Known Member

 4. Anonymus

  Anonymus Member

 5. Terminator

  Terminator Well-Known Member

  A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKEFENNTARTÓ MISSZIÓI (2017.06.06.)

  ENSZ missziók
  Az ENSZ égisze alatt zajló békefenntartó missziók között Magyarország a ciprusi (UNFICYP) misszióban vesz részt a legna-gyobb létszámmal. Ez egyben a legrégebb óta tartó magyar katonai békemisszió is, amelyhez Magyarország 1995-ben csatlakozott. A maxi-mum 150 fős magyar részvételt a 2213/1997. (VII.24.)Korm. határozattal módosított 2156/1995. (V.29.)Kormányhatározat rögzíti. A magyar kontingens 2016-ban átlagosan 77 fővel volt jelen és őrizte a status quo-t a Ciprust ketté szelő ütközőzónában.

  Magyarország a 44/2006. (X. 10.)OGY. hatá-rozat alapján azENSZ libanoni békefenn-tartó missziójában is (UNIFIL) szerepet vál-lal, legfeljebb 10 fő részvételével. A misszió-ban 2016-ban 4 fő térképészteljesített szolgá-latot a misszió térinformatikai térképészeti csoportjában. Mindezeken túl Magyarország 1997-óta vesz részt az ENSZ Nyugat-Szaharai Misszióiban(MINURSO). 2016-ban hét fő fegyvertelen magyar katonai megfigyelővett részt a ma-rokkói megszállás alatt álló terület tűzszüneté-nek biztosításában. Emellett a 1257/2015. (IV. 23.)Korm. határozat szerint 2015-óta a Kö-zép-Afrikai Köztársaságban(MINUSCA) zajló misszió keretében a Magyar Honvédség további két fő törzstiszttel –és két fő megfi-gyelővel –segítette az ENSZ leszerelési, civil-védelmi és a helyi hatóságokat támogató mű-veletét.

  NATO-missziók

  A Honvédség legnagyobb létszámú békefenn-tartó missziójaa KFOR Kontingens Koszovóban,amely a 2076/2008. (VI.30.)számú kormányhatározat alapján hajtja végre felada-tait. A kontingens létszámáta honvédség az af-ganisztáni ISAF-műveletek lezárását köve-tően,2015-ben jelentősen megemelte, így Ma-gyarország Koszovóban 2016-ban ötödik ve-zető nemzetként volt jelen, 2017 második ne-gyedévében pedig a kontingens átvettea KFOR Harcászati Tartalék Zászlóalj teljes ve-zetésétis. 2016-ban átlagosan 370 fő, 2017 májusábanpedig373fő teljesített szolgálatot Koszovóban. A KFOR mellett a Magyar Honvédség részt vesz a NATO-irányítású afganisztáni Eltökélt Támogatás (NATO RSM) nevű misszióban is. 2014 végére az afganisztáni ISAF művelet egésze átalakításra került, melynek során az ISAF fokozatosan átadta a biztonságért való teljes felelősséget az afgán kormányzati erők-nek. 2015-2024 között kerül sor az ún. „átala-kítási évtized”-re, amely alatt a nemzetközi kö-zösség támogatásával Afganisztán megszilár-dítja állami szuverenitását. Ehhez kapcsoló-dóan Magyarország az 1730/2014. (XII. 12.)Korm. határozat alapján egy legfeljebb 50 fős Különleges Műveleti Kontingenssel;egy legfeljebb 13 fős, Mi–17 szállító heli-kopter légi kiképzés-támogató csoporttal; egy 30 fős Nemzeti Támogató Elem; illetve egy legfeljebb 30 fős Biztosító Sza-kasszal továbbra is részt vesz az afganisz-táni katonai misszióban.A műveletben Magyarország 2016-ban átla-gosan 105 fővel, a 2017 májusi állapotszerint pedig 90 fővel volt jelen.

  EU-missziók
  A Magyar Honvédség EUFOR Kontingenseaz Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó (ALTHEA)mű-velethez történő magyar hozzájárulásról szóló 128/2004. (XI.23.) OGY.határozatban foglal-tak alapján hajtja végre feladatait.A boszniai háborút követően megalakult Bosz-nia-Hercegovinában 2016-ban átlagosan 163 magyar katonalátott el békefenntartó szolgá-latot.

  Az EUTM MALI misszióban való jelenlegi magyar katonai részvételt a 1242/2016. (V. 18.) Korm. határozatengedélyezte, 2018. má-jus 18-i határidővel és legfeljebb 15 fős lét-számmal. Az EU MALIkiképző művelet célja a mali hadsereg képességeinek fejlesztése a szélsőséges akciókkal szembeni eredményes fellépések, illetve azok megelőzése érdekében. A műveletben 2016-banátlagosan három fő magyar katonaszolgált. A Honvédség további uniós misszióban vesz részt Szomáliában is. A szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló EU misszió(„EUTM Somalia”) beindításáról az Európai Unió Tanácsa 2010. február 3-án döntött, majd a misszió működési mandátumát többször is meghosszabbította. A műveletben 2016-ban–főként törzstisztekkel és logisztikusokkal –a Magyar Honvédség 8 fővelvett részt. A jelen-legi szerepvállalást a Kormány az 1755/2016. (XII. 14.)Korm. határozattal engedélyezte, 2018. december 31-ig. Mindezek mellett a Magyar Honvédség Grúzi-ában (EU MM)öt katonai, fegyvertelen megfi-gyelővel segíti az EU Megfigyelői Misszióját, valamint Rómában az EU NAVFOR MEDFöldközi-tengeri műveletében is három törzs-tiszti beosztást tölt be. Iraki katonaiszervállalásAz Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni –amerikai vezetésű –nemzetközi koalí-cióban való magyar katonai szerepvállalástaz Országgyűlés a 17/2015. (IV. 17.)OGY határo-zattal engedélyezte. Ebben az Országgyűlés fel-hatalmazta a Magyar Honvédséget, hogy az Iraki Köztársaság területén partnerképesség-építési, őrző-védő és csapatkísérő feladatokat lásson el egy legfeljebb 150 –váltási időszak-ban 300 –fős, a szükséges technikai eszközök-kel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai kontingenssel. A határozat által meghatározott feladatellátás határideje 2017. december 31-én jár le. A koalícióhoz csatlakozó több mint 60 ál-lam különböző formákban –úgyminthumanitá-rius segítségnyújtás, pénzügyi finanszírozás, muníciós készletek és fegyverek adományo-zása, katonai segítségnyújtás–támogatják a terrorszervezet elleni küzdelmet.

  A koalíció katonai szegmenséhez 27 ország csatlakozott. Körükben létszám tekintetében Magyarország a közel 150 fős katonai jelenlété-vel átlagosan az első tíz nemzet között szerepelt 2016-ban (CRS Report, 2016).A NATO hiva-talosan a 2017 májusában rendezett brüsszeli NATO-csúcsondöntött akoalícióhoz való –nem harci jellegű –csatlakozásáról. A magyar kontingens az erbili kiképző köz-pontba került kitelepítésre, ahol az angol, né-met, finn, kanadai, olasz, holland és norvég csapatokkal együttműködve főként őrző-védő szolgálattal és a kurd peshmergák kiképzésével járul hozzá az Iszlám Állam elleniküzdelem-hez. Akormány az évközben indított missziókölt-ségvetését is biztosította azzal, hogy a2015-re tervezett béketámogató és válságkezelő missziók költségvetési előirányzatát a 1339/2015. (V. 27.)Korm. határozattal további 6 milliárd 837 millió forinttal egészítette ki2015-ben

  A MISSZIÓK FINANSZÍROZÁSA
  Mivel az ENSZ nem rendelkezik saját hadse-reggel, ezért a folyamatban lévő 16 misszióka-tonai állományát a tagállamok adják. A misz-sziók költségvetésétis a tagállamok meghatá-rozott ráta szerinti hozzájárulásai adják, továbbá ők fizetik katonáik illetményét is, me-lyet a későbbiekben az ENSZ 1332dol-lár/fő/hó általányban kompenzál. A NATO-missziókatkisebb részben a tagál-lami befizetésekből kialakult katonai-büdzsé-ből fizetik, nagyobb részt a tagállamok úgyne-vezett „indirekt vagy nemzeti hozzájárulás-ként” főként maguk finanszírozzák.Az EU(az ENSZ-hez hasonlóan) tagállamai-nak erőforrásait veszi igénybe a Lisszaboni Szerződés28. cikke szerinti Közös Kül-és Biztonságpolitika keretei közé tartozó béke-missziós és válságkezelő célok eléréséhez. A tagállamok az éves nemzeti jövedelmük alap-ján meghatározott ráta szerint kötelesek befi-zetni a missziós hozzájárulásukat. Ebből épül fel az Unió katonai műveleteinek bizonyos ré-szétfinanszírozó ATHENA-rendszer. Aleg-több katonai vagy védelmi művelet költsége azonban nem tartozikbele az ATHENA által finanszírozott kategóriába, így azokat az érin-tett tagállamok sajátköltségvetésükből fizetik.2015-ben az EU-missziók közel 85-90%-át a tagállamok maguk finanszírozták.Mindezeken túl az egyéb nemzetközi béke-fenntartó és válságkezelő műveletekben való részvétel –mint például az iraki misszió –költ-ségeit az államok saját költségvetésük terhére finanszírozzák.
   
 6. SilvioD

  SilvioD Well-Known Member

  Maliba mennyi katonát küldünk?

   
  Terminator likes this.
 7. Terminator

  Terminator Well-Known Member

  Kb. amennyit a képen látsz.

  A felhatalmazásban "legfeljebb 15 fő" van, ha jó emlékszem.

  De lehet, ezt is megduplázták.
   
 8. Terminator

  Terminator Well-Known Member

  Ott van a hozzászólásod előtti hozzászólásomban a válasz. Én is csak most vettem észre :D
   
  SilvioD likes this.
 9. SilvioD

  SilvioD Well-Known Member

  Elég hosszú volt, nem olvastam el.... :rolleyes:
   
 10. Terminator

  Terminator Well-Known Member

  "Újabb sikeres repatriálás - ezúttal az EUTM Mali kiképző misszióban szolgálatot teljesítő 15 magyar katona és 3 civil magyar honfitársunk hazatérését segítettük Bamakóból (Mali) Brüsszelen keresztül, szoros együttműködésben a belga külügyminisztériummal, a belga légierővel és a Magyar Honvédség Katonai Képviselő Hivatalával. A brüsszeli katonai repülőtéren honfitársainkat többek között dr. Kovács Tamás Iván nagykövet és dr. Orosz Zoltán altábornagy, katonai képviselő fogadta. A feladat teljesítve, de mi folytatjuk a segítségnyújtást minden bajba jutott magyar állampolgárnak!"

  [​IMG]

  [​IMG]
   
 11. Terminator

  Terminator Well-Known Member

  "Maliból 15 magyar katonát kellett evakuálni, de ők is jól vannak."

  Akkor a vírus miatt jöttek haza, nem azért mert véget ért a küldetés.


   

Ezen oldal megosztása