Kis létszámú magyar missziók

  • Ha nem vagy kibékülve az alapértelmezettnek beállított sötét sablonnal, akkor a korábbi ígéretnek megfelelően bármikor átválthatsz a korábbi világos színekkel dolgozó kinézetre.

    Ehhez görgess a lap aljára és a baloldalon keresd a HTKA Dark feliratú gombot. Kattints rá, majd a megnyíló ablakban válaszd a HTKA Light lehetőséget. Választásod a böngésződ elmenti cookie-ba, így amikor legközelebb érkezel ezt a műveletsort nem kell megismételned.

hiryu

Active Member
2012. december 9.
4 656
6
38
Mi ez a nagy lelkesedés?

Mit akar a Fidesz kompenzálni?

Hirtelen nyakra-főre küldözgetnék a katonákat?

http://hvg.hu/itthon/20150303_Rogan_Az_ellenzek_megfurta_a_magyar_reszv
 

Terminator

Well-Known Member
2010. április 19.
16 177
22 677
113
Sikeresen befejezte a Magyar Honvédség békefenntartói misszióját Egyiptomban

http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/hirek/sikeresen-befejezte-a-magyar-honvedseg-bekefenntartoi-missziojat-egyiptomban
 

Terminator

Well-Known Member
2010. április 19.
16 177
22 677
113
A MAGYAR HONVÉDSÉG BÉKEFENNTARTÓ MISSZIÓI (2017.06.06.)

ENSZ missziók
Az ENSZ égisze alatt zajló békefenntartó missziók között Magyarország a ciprusi (UNFICYP) misszióban vesz részt a legna-gyobb létszámmal. Ez egyben a legrégebb óta tartó magyar katonai békemisszió is, amelyhez Magyarország 1995-ben csatlakozott. A maxi-mum 150 fős magyar részvételt a 2213/1997. (VII.24.)Korm. határozattal módosított 2156/1995. (V.29.)Kormányhatározat rögzíti. A magyar kontingens 2016-ban átlagosan 77 fővel volt jelen és őrizte a status quo-t a Ciprust ketté szelő ütközőzónában.

Magyarország a 44/2006. (X. 10.)OGY. hatá-rozat alapján azENSZ libanoni békefenn-tartó missziójában is (UNIFIL) szerepet vál-lal, legfeljebb 10 fő részvételével. A misszió-ban 2016-ban 4 fő térképészteljesített szolgá-latot a misszió térinformatikai térképészeti csoportjában. Mindezeken túl Magyarország 1997-óta vesz részt az ENSZ Nyugat-Szaharai Misszióiban(MINURSO). 2016-ban hét fő fegyvertelen magyar katonai megfigyelővett részt a ma-rokkói megszállás alatt álló terület tűzszüneté-nek biztosításában. Emellett a 1257/2015. (IV. 23.)Korm. határozat szerint 2015-óta a Kö-zép-Afrikai Köztársaságban(MINUSCA) zajló misszió keretében a Magyar Honvédség további két fő törzstiszttel –és két fő megfi-gyelővel –segítette az ENSZ leszerelési, civil-védelmi és a helyi hatóságokat támogató mű-veletét.

NATO-missziók

A Honvédség legnagyobb létszámú békefenn-tartó missziójaa KFOR Kontingens Koszovóban,amely a 2076/2008. (VI.30.)számú kormányhatározat alapján hajtja végre felada-tait. A kontingens létszámáta honvédség az af-ganisztáni ISAF-műveletek lezárását köve-tően,2015-ben jelentősen megemelte, így Ma-gyarország Koszovóban 2016-ban ötödik ve-zető nemzetként volt jelen, 2017 második ne-gyedévében pedig a kontingens átvettea KFOR Harcászati Tartalék Zászlóalj teljes ve-zetésétis. 2016-ban átlagosan 370 fő, 2017 májusábanpedig373fő teljesített szolgálatot Koszovóban. A KFOR mellett a Magyar Honvédség részt vesz a NATO-irányítású afganisztáni Eltökélt Támogatás (NATO RSM) nevű misszióban is. 2014 végére az afganisztáni ISAF művelet egésze átalakításra került, melynek során az ISAF fokozatosan átadta a biztonságért való teljes felelősséget az afgán kormányzati erők-nek. 2015-2024 között kerül sor az ún. „átala-kítási évtized”-re, amely alatt a nemzetközi kö-zösség támogatásával Afganisztán megszilár-dítja állami szuverenitását. Ehhez kapcsoló-dóan Magyarország az 1730/2014. (XII. 12.)Korm. határozat alapján egy legfeljebb 50 fős Különleges Műveleti Kontingenssel;egy legfeljebb 13 fős, Mi–17 szállító heli-kopter légi kiképzés-támogató csoporttal; egy 30 fős Nemzeti Támogató Elem; illetve egy legfeljebb 30 fős Biztosító Sza-kasszal továbbra is részt vesz az afganisz-táni katonai misszióban.A műveletben Magyarország 2016-ban átla-gosan 105 fővel, a 2017 májusi állapotszerint pedig 90 fővel volt jelen.

EU-missziók
A Magyar Honvédség EUFOR Kontingenseaz Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó (ALTHEA)mű-velethez történő magyar hozzájárulásról szóló 128/2004. (XI.23.) OGY.határozatban foglal-tak alapján hajtja végre feladatait.A boszniai háborút követően megalakult Bosz-nia-Hercegovinában 2016-ban átlagosan 163 magyar katonalátott el békefenntartó szolgá-latot.

Az EUTM MALI misszióban való jelenlegi magyar katonai részvételt a 1242/2016. (V. 18.) Korm. határozatengedélyezte, 2018. má-jus 18-i határidővel és legfeljebb 15 fős lét-számmal. Az EU MALIkiképző művelet célja a mali hadsereg képességeinek fejlesztése a szélsőséges akciókkal szembeni eredményes fellépések, illetve azok megelőzése érdekében. A műveletben 2016-banátlagosan három fő magyar katonaszolgált. A Honvédség további uniós misszióban vesz részt Szomáliában is. A szomáliai biztonsági erők kiképzésére irányuló EU misszió(„EUTM Somalia”) beindításáról az Európai Unió Tanácsa 2010. február 3-án döntött, majd a misszió működési mandátumát többször is meghosszabbította. A műveletben 2016-ban–főként törzstisztekkel és logisztikusokkal –a Magyar Honvédség 8 fővelvett részt. A jelen-legi szerepvállalást a Kormány az 1755/2016. (XII. 14.)Korm. határozattal engedélyezte, 2018. december 31-ig. Mindezek mellett a Magyar Honvédség Grúzi-ában (EU MM)öt katonai, fegyvertelen megfi-gyelővel segíti az EU Megfigyelői Misszióját, valamint Rómában az EU NAVFOR MEDFöldközi-tengeri műveletében is három törzs-tiszti beosztást tölt be. Iraki katonaiszervállalásAz Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni –amerikai vezetésű –nemzetközi koalí-cióban való magyar katonai szerepvállalástaz Országgyűlés a 17/2015. (IV. 17.)OGY határo-zattal engedélyezte. Ebben az Országgyűlés fel-hatalmazta a Magyar Honvédséget, hogy az Iraki Köztársaság területén partnerképesség-építési, őrző-védő és csapatkísérő feladatokat lásson el egy legfeljebb 150 –váltási időszak-ban 300 –fős, a szükséges technikai eszközök-kel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai kontingenssel. A határozat által meghatározott feladatellátás határideje 2017. december 31-én jár le. A koalícióhoz csatlakozó több mint 60 ál-lam különböző formákban –úgyminthumanitá-rius segítségnyújtás, pénzügyi finanszírozás, muníciós készletek és fegyverek adományo-zása, katonai segítségnyújtás–támogatják a terrorszervezet elleni küzdelmet.

A koalíció katonai szegmenséhez 27 ország csatlakozott. Körükben létszám tekintetében Magyarország a közel 150 fős katonai jelenlété-vel átlagosan az első tíz nemzet között szerepelt 2016-ban (CRS Report, 2016).A NATO hiva-talosan a 2017 májusában rendezett brüsszeli NATO-csúcsondöntött akoalícióhoz való –nem harci jellegű –csatlakozásáról. A magyar kontingens az erbili kiképző köz-pontba került kitelepítésre, ahol az angol, né-met, finn, kanadai, olasz, holland és norvég csapatokkal együttműködve főként őrző-védő szolgálattal és a kurd peshmergák kiképzésével járul hozzá az Iszlám Állam elleniküzdelem-hez. Akormány az évközben indított missziókölt-ségvetését is biztosította azzal, hogy a2015-re tervezett béketámogató és válságkezelő missziók költségvetési előirányzatát a 1339/2015. (V. 27.)Korm. határozattal további 6 milliárd 837 millió forinttal egészítette ki2015-ben

A MISSZIÓK FINANSZÍROZÁSA
Mivel az ENSZ nem rendelkezik saját hadse-reggel, ezért a folyamatban lévő 16 misszióka-tonai állományát a tagállamok adják. A misz-sziók költségvetésétis a tagállamok meghatá-rozott ráta szerinti hozzájárulásai adják, továbbá ők fizetik katonáik illetményét is, me-lyet a későbbiekben az ENSZ 1332dol-lár/fő/hó általányban kompenzál. A NATO-missziókatkisebb részben a tagál-lami befizetésekből kialakult katonai-büdzsé-ből fizetik, nagyobb részt a tagállamok úgyne-vezett „indirekt vagy nemzeti hozzájárulás-ként” főként maguk finanszírozzák.Az EU(az ENSZ-hez hasonlóan) tagállamai-nak erőforrásait veszi igénybe a Lisszaboni Szerződés28. cikke szerinti Közös Kül-és Biztonságpolitika keretei közé tartozó béke-missziós és válságkezelő célok eléréséhez. A tagállamok az éves nemzeti jövedelmük alap-ján meghatározott ráta szerint kötelesek befi-zetni a missziós hozzájárulásukat. Ebből épül fel az Unió katonai műveleteinek bizonyos ré-szétfinanszírozó ATHENA-rendszer. Aleg-több katonai vagy védelmi művelet költsége azonban nem tartozikbele az ATHENA által finanszírozott kategóriába, így azokat az érin-tett tagállamok sajátköltségvetésükből fizetik.2015-ben az EU-missziók közel 85-90%-át a tagállamok maguk finanszírozták.Mindezeken túl az egyéb nemzetközi béke-fenntartó és válságkezelő műveletekben való részvétel –mint például az iraki misszió –költ-ségeit az államok saját költségvetésük terhére finanszírozzák.
 

Terminator

Well-Known Member
2010. április 19.
16 177
22 677
113
"Újabb sikeres repatriálás - ezúttal az EUTM Mali kiképző misszióban szolgálatot teljesítő 15 magyar katona és 3 civil magyar honfitársunk hazatérését segítettük Bamakóból (Mali) Brüsszelen keresztül, szoros együttműködésben a belga külügyminisztériummal, a belga légierővel és a Magyar Honvédség Katonai Képviselő Hivatalával. A brüsszeli katonai repülőtéren honfitársainkat többek között dr. Kovács Tamás Iván nagykövet és dr. Orosz Zoltán altábornagy, katonai képviselő fogadta. A feladat teljesítve, de mi folytatjuk a segítségnyújtást minden bajba jutott magyar állampolgárnak!" 

Terminator

Well-Known Member
2010. április 19.
16 177
22 677
113
"Maliból 15 magyar katonát kellett evakuálni, de ők is jól vannak."

Akkor a vírus miatt jöttek haza, nem azért mert véget ért a küldetés.


"Korom Ferenc, a Magyar Honvédség parancsnoka elmondta:

A Magyar Honvédség továbbra is 11 műveletben 1200 fős ambíciószinttel vesz részt, az egészségügyi szolgálatokat valamennyi helyen megerősítették.

Azt mondta: Bosznia-Hercegovinában, az EUFOR műveletben történt fertőződés. Innen evakuáltak több magyar katonát is, de ők valamennyien jól vannak. Maliból 15 magyar katonát kellett evakuálni, de ők is jól vannak.


Elmondta: a Magyar Honvédségben körülbelül 1500 mintavétel volt. A fertőzöttek száma egyszámjegyű, többségük az egészségügyi központ állományában van.


A vezérezredes ismertette a Magyar Honvédség katonáinak magyarországi feladatait is. Ennek kapcsán azt is elmondta, sok önkormányzat kéri a katonai rendészek létszámának növelését. Ez egy, az emberek biztonságérzetét növelő feladat - szögezte le.


Németh Zsolt, a bizottság fideszes elnöke rákérdezett egyebek között a NATO Katonai Egészségügyi Kiválósági Központ (NATO KEKK) járványügyi szerepére.


Korom Ferenc kiemelte: a NATO KEKK a magyar katonai egészségügy elismertsége miatt van Magyarországon. A központ a járvánnyal összefüggésben összefogja a NATO tagországok valamennyi információját, tapasztalatát.


Brenner Koloman, a bizottság jobbikos tagja a misszióban lévő katonák hazahozásáról érdeklődött.


Korom Ferenc azt mondta, egyelőre nem tervezik, hogy missziókból kivonnának erőket, vagy a váltások rendjén változtatnának."